تقسیم اتوماتیک شبکه در شرایط اضطراری (کتاب اول) ISLANDING 1

قیمت : ۷۰,۰۰۰ تومان


سفارش

معرفی اجمالی کالا
تقسیم اتوماتیک شبکه در شرایط اضطراری (کتاب اول) ISLANDING 1

تالیف و ترجمه: طهماسبقلی شاهرخشاهی، ناشر: کاوش پرداز