ایستگاه‌های فشار قوی با ایزولاسیون هوا (کتاب اول)

مشخصات نام نویسنده : طهماسبقلی شاهرخشاهی - تعداد صفحات : 540 برگه - نوع جلد : شومیز

۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ترانسفورماتورها و اتوترانسفورماتورها در شبکه‌های سراسری انتقال انرژی

مشخصات نام نویسنده : پروفسور گ. ن. الکساندروف - تعداد صفحات : 106 برگه - نوع جلد : شومیز

۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

رله‌های حفاظتی در خطوط انتقال انرژی (کتاب پنجم)

مشخصات نام نویسنده : طهماسبقلی شاهرخشاهی - تعداد صفحات : 212 برگه - نوع جلد : شومیز

۶۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تجهیزات قطع و وصل در شبکه‌های توزیع

مشخصات نام نویسنده : طهماسبقلی شاهرخشاهی - تعداد صفحات : 259 برگه - نوع جلد : شومیز

۴۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کنترولرها در خطوط انتقال انرژی

مشخصات نام نویسنده : طهماسبقلی شاهرخشاهی - تعداد صفحات : 378 برگه - نوع جلد : شومیز

۷۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

انتقال انرژی به فواصل دور

مشخصات نام نویسنده : پروفسور گ. ن. الکساندروف - تعداد صفحات : 161 برگه - نوع جلد : شومیز

۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ترانسفورماتورهای جریان (تعاریف، مشخصات، روش انتخاب)

مشخصات نام نویسنده : طهماسبقلی شاهرخشاهی - تعداد صفحات : 288 برگه - نوع جلد : شومیز

۵۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

اضافه ولتاژها در خطوط انتقال انرژی

مشخصات نام نویسنده : پروفسور گ. ن. الکساندروف - تعداد صفحات : 116 برگه - نوع جلد : شومیز

۳۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

برق‌گیرها و هادی‌های زمین در خطوط انتقال انرژی

مشخصات نام نویسنده : طهماسبقلی شاهرخشاهی - تعداد صفحات : 170 برگه - نوع جلد : شومیز

۳۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

گزارش فنی خاموشی سراسری در امریکا و بخشی از کانادا در 14 اگوست 2003 ISLANDING 4 (تهیه تیم فنی مشترک امریکا و کانادا)

مشخصات نام نویسنده : طهماسبقلی شاهرخشاهی - تعداد صفحات : 140 برگه - نوع جلد : شومیز

۷۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

هماهنگی در رله@های حفاظتی ژنراتورها و شبکه ISLANDING 3 (دستورالعمل NERC)

مشخصات نام نویسنده : طهماسبقلی شاهرخشاهی - تعداد صفحات : 206 برگه - نوع جلد : شومیز

۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا